Waaqayyo nuuf haa. ''Galata kee" maaf hin jennu?! Via #Leta_Kenei_Aga _ Rakkinni namaa inni guddaan 'fedhii daangaa hin qabne' qabaachuu isaati. Ati nama Waaqayyoo ta'uu of shaakalchiisi. Rakkoo inni guddaan lafa itti dogongoran hin beekan turan. Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin Waldaa Araaraa. Ifummaan keenyas ba'aa adeema. Seensa Barumsichaa (pdf) 7. Qomof sanyiin addan walbaasu maaltu fidee? Lagaaf tabbaan adda wal baasuun eessa dhufee? Golgaan kun nurraa haa tarsa'u tokko taanaa Tokkummadhaan harka wal qabne tsi'on dhaalla Tsi'oon quulqullitti biyya qulqulloota Tokkumaadhaan dhaalla ka'a Oobboloota An kan phaawuloos an kan aphiloos jechuu dhiifne hundee keenya kiristosirrat tookko taane Kiristooso inni tokko dha lama miti Adda wal baasun. Yeroo baayyee Oromoonni bakka qubatanii gara horaatti loon isaanii wajjin itti godaanu. § Sagaleen Waaqayyoo Waaqayyoo jaalala nuun jedha. Sammuu hundummaa irra kan darbuu nagaan Waqayyoo laphee keessanii fi yaada keessan Kristoos Yesuusiin ni eegaa. Join Facebook to connect with Robel Negaso and others you may know. Fayyina Offii Dhugoonfachuu 11. (Filiphisiiyus 4:6) Lammaffaa, kadhannaan maqaa Yesus Kiristos isa Ilma Waaqayyoo taʼeetiin dhihaachuu qaba. Faarfannaa Adda Addaa - Faarfannaa Afaan Oromoo Faarfannaa Hunduma — banuuf yeroo dogon fudhata Aarsaa Kakuu Haaraa New Wa'adi ayyukan coci Kristos wangeela akkan lallabuuf to mai tsanani. Waamicha Kadhataa Namni Waaqayyoo Raajii Taammiraat Damsis fulbaa … na 15/2011 karaa holy sprit tv ergaa armaan gadii dabarsaniiru. Uumamni Ogummaa Waaqayyoo Argisiisa 'Inni bineensota lafaa caalaatti nu barsiisa, simbirrootaafi allaattota qilleensa keessa balali'an caalaas, ogeessota nu godha. Inni kun sirrumatti seexana akka barbadeessaa uummataatti fakkii isaa lafa kaa'a. Kiristaanummaan walitti dhufeenya namni tokko Waaqayyoo wajjin qabu irratti kan hundaa'u dha. Waaqayyoo Icitii kee kan nuun geese galatni siif haa ta’u. your password. your username. Museen gaafa gaara siinaa irra turee dhufe, Waaqayyoo wajjin yeroo dabarsee (dubbatee) waan dhufeef, fuulli isaa hamma namoonni illee ilaaluu sodaatanitti ni calqisa/ifa ture (Bahuu 34:29-33). Waaqayyoo karaa “sagantaa Tamsaasa Radiyoo biyyoolessaa qophii Abdii dubaartootaa’’ dubbii Waaqayyoo dhaga’nii jajjabaachuu akka dadanda’niif jireenya hafuuraa isaaniitti akka kaka’umsa araganiif, k a d h ata a k a n Ji ’a am a J J i i 2009/2017 du b a rto ota m a n a a da b a a J i r a n i i f k d h ac h u u A. “Gooftaan Yesus Kristoos” kan jedhuu waamichi 1:1 qabsiisa jiruu ilaali. garaa keessanii fi yaada keessan in eega” jechuudhaan barreesseera. Sagalee waaqayyoo. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Qajeelummaa akka maddaa sibiilaatti uffadhu. garaa keessanii fi yaada keessan in eega” jechuudhaan dubbate dhugaa ta’uusaa ni mirkaneessita. web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation. Jesus översättning i ordboken svenska - oromo vid Glosbe, online-lexikon, gratis. com and enjoy audio and video musics from Oromia and Slideshows on oromo related issues. Sagalee dhugaa Isa kan Waaqayyoo. (Baʼuu 20:4, 5) Macaafni Qulqulluun, "Kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa" jedha. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti fudhadhu. Amantii akka gachanaatti fudhadhu. Gaaffiin kadhataa fudhatama yoo dhabee, 'deebii kan hin arganne' kadhata ta'uun isaa ni beekama. "Maanguddoon yoo beela'u maatii isaa, biyyaafi mootummaa isaa abaara. Waaqayyo nuuf haa. Send us your feedbacks to [email protected] Rakkolee biyya fi dhaloota keenya mudatan kan siyaasaa, dinagdee, kan fayyaa, hawaasummaa, kan hafuuraa fi kkf hundaa beekumsii fi waliin mariyachuun qofti hin furu kadhannaa cimaadhaan malee. Waaqayyoo waa malee uummata kana as hin keenye. Qomof sanyiin addan walbaasu maaltu fidee? Lagaaf tabbaan adda wal baasuun eessa dhufee? Golgaan kun nurraa haa tarsa'u tokko taanaa Tokkummadhaan harka wal qabne tsi'on dhaalla Tsi'oon quulqullitti biyya qulqulloota Tokkumaadhaan dhaalla ka'a Oobboloota An kan phaawuloos an kan aphiloos jechuu dhiifne hundee keenya kiristosirrat tookko taane Kiristooso inni tokko dha lama miti Adda wal baasun. 1:17 – Almasihu ya aiko ni in yada bishara. Posts about Oromiyaa written by Oromoo fi Oromiyaa. (Maatewos 4:10) "Yoos harka Waaqayyoo jala of galchaa; seexanaan immoo mormmaa! Innis isin dhiisee in baqata. Waaqayyoonis ni abaara maaliif na uumte jedhe. Duraan dursuun nagaa keenya isinii dhiyeessuu feena. Utubaalee Amantii 7. MUUZIIQAA CE'UMSAA. Kristos" lakk. Gud översättning i ordboken svenska - oromo vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Wangeela Kudhaama Jireenyaa. Parcourir mots et des phrases milions dans toutes les langues. Ibsaa Guutama irraa* | Hagayya 2012 Addi Bilisummaa Oromo (ABO) akka yaadaatt baayyee jabaa wan ta'eef meeqa itt duulamu, meeqa busheeffamu, bakka meeqatt caccabsuu yaalamus garaa Oromoo keessaa baduu hin dandeenye, muuxataa bulas. Kunis akka jalqabaa fi seena hojii bara haaratti fudhatamaa. 2:8-9 fi 10)!. glory ofjesus. Yeroo tokko tokkoo Waaqayyoo 'hin jiruu' yookaan 'eegii' jechuudhaan deebisa. Welcome! Log into your account. Iccitiin cuuphaa gooftaa Iyyasuus umuriin Isaa waggaa 30 gaafa guutetti harka. Waldaa lattuu hafuura waaqayyoo guutuu addunyaa naqamtee. The Oromo people account for more than 40% of the Sixty million total population of the. Akka maanguddoon Waaqayyoo Tuulaa jedhetti; bunni qalaan korma hujubaan muudamuun walqixa akka taetti ilaallama. (Maatewos 4:10) "Yoos harka Waaqayyoo jala of galchaa; seexanaan immoo mormmaa! Innis isin dhiisee in baqata. arara tv no polotics no hate spech only talk about. Eenyummaa cubbuu hin qabneen illee jireenya cubbuu fedha Waaqayyoo raawwachuuf ammam barbaachiisaa akka ta'e argisiseera. Adunyaan Ilma Waaqayyoo Iyesuus Kiriistoosin Mo'aame Arfiin Du'aa Humna Du'aa Kaa'uu Iyesuusiin Mo'aame. Kadhataa Adaadaa --- Kiruuseedii Naqamtee Guyyaa 4ffaa --- [Prophet Meseret Taye]. Uummanni Oromoo uummata bal’aa aadaa amantii fi sirna bulmaata mataa isaa qabudha. Musician/Band. Ati nama Waaqayyoo ta'uu of shaakalchiisi. አሬሪ። - Free ebook download as PDF File (. (Baʼuu 20:4, 5) Macaafni Qulqulluun, “Kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa” jedha. Maati isaatii wajjin tsoomaa fi sagadaan mana Waaqayyoo keessa jilbeenfatee kadhataa oolee utuu manatti galaa jiru balaa konkolaataa isaa fi maatii isaa irra ga'een miidhamee utuu wallaanamaa jiruu guyyaa 2ffaa isaatti du'e. Kanuma buuura godhachuun hujubaanis iddoo abbootniifi haadhotiin waaqa itti kadhatan tauusaa hubanna. Uummanni Oromoo uummata bal’aa aadaa amantii fi sirna bulmaata mataa isaa qabudha. ''Galata kee" maaf hin jennu?! Via #Leta_Kenei_Aga _ Rakkinni namaa inni guddaan 'fedhii daangaa hin qabne' qabaachuu isaati. Mikuraabin gamoo sabni Waaqayyoo (Israa'elotni foonii) tajaajila kadhannaa, baruumsaa fi dhimma hawaasummaa isaanii ilaallatu hunda mari'achuuf jecha erga booji'amanii biyya Baabiloonitti deemanii gabrummaa mooticha Naabukadanatsoor jalatti kufanii booda biyya alagaa keessatti iddoo adda addaatti bittinnaa'ani yeroo jiraatan kan ijaarratanii dha (His 11:15). Eenyummaa cubbuu hin qabneen illee jireenya cubbuu fedha Waaqayyoo raawwachuuf ammam barbaachiisaa akka ta'e argisiseera. Waaqayyoo itti fufeenyaan jajjabeessu Kiristoosin ibsameedha. 5 isa hanga faana 300-400 ol yeruusaalem fagaatu, sulula Qidiroon gara bitaa Bitaaniyaa, iddo sagadaa qaxxamuranii itti dhaqani dha. —Filiphisiiyus 4:6, 7. warra dhuunfaa Waaqayyoo ta'anii dha; Waaqayyo hoji isaa isa jajamaa akka labsitaniif dukkana keessaa, gara ifa isaa isa dinqisiisaatti isin waame. Guddina hafuuraa. it would be very beneficial for ones seeking to live or visit in shashamane to learn some of the oromo language. 15 BARUMSA BU'UURA AMANTII KIRISTAANAA K u t a a 6 : K a d h a n n a a t t i G u d d a c h u u Seensa Kadhannaa Waaqayyoo wajjin dudubbachuu dha. edu is a platform for academics to share research papers. Akkas gochuudhaan namoota kadhannaansaanii deebii argate ilaalchisee wanti Phaawulos, “Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalu. Yaa Beetaliheem biyya Raajotaa gammadi , Addaam inni lammaffaan, Kiristoos, so keessatti dhalateera’woo; Nama is a duraa Adaamiin si’oolii gara gannataattii deebisuuf, “yaa Addaam lafa turte gara lafaattis ni deebita”. Waaqayyoo Mo'aadha, Addis Ababa, Ethiopia. Dhugaa Languages, Arts, and Literature Ministry, Finfinnee(Addis Ababa). Kiristiyaanonni loltoota yeroo dheeraaf dirree waraanaarraa fagaatanii. kan kakuu moofa dhugaan “kan Gooftaa guyyaan” amma Yesusiif ta’eera (“Guyyaan gooftaa keenya Yesus. Lakkoobsi baraa beektonni wayita lakkaawan akka dhaha Itiyoophiyaattis ta'ee akka warra Giriigooriyaaniitti wayita duuba deebi'amee lakkaawamu dogoggorri uumamaa akka ture kan lafa kaa'an Lubni Salamoon sanarra guyyaa dhaloota Iyyasuus adda baasuuf macwafa Macaafa qulqulluu ilaaluun gaaruma jedhu. Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin. Guddina hafuuraa. Dhugaa Languages, Arts, and Literature Ministry, Finfinnee(Addis Ababa). txt) or read book online for free. 'Waaqayyoo kee gooftichaaf jilbeenfatte sagadi isa duwwaafis hojjedhu!' kan jedu caafameera" jedheen. Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin→ Download, Listen and View free Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin MP3, Video and Lyrics. Namootaa wajjin kan nuti waliif galuu dandeenyu yeroo wajjin haasofnu. Nagaan kan Waaqaa waan ta'eef wal hin dhorkannu. Inni kun sirrumatti seexana akka barbadeessaa uummataatti fakkii isaa lafa kaa'a. Waaqayyo nuuf haa. (Filiphisiiyus 4:6) Lammaffaa, kadhannaan maqaa Yesus Kiristos isa Ilma Waaqayyoo taʼeetiin dhihaachuu qaba. ittuma fufa. Waaqayyoo Icitii kee kan nuun geese galatni siif haa ta’u. Utubaalee Amantii 7. "Akkaataa atii abdii haara naaf kennitte naan jaaladhe. Rakkoo inni guddaan lafa itti dogongoran hin beekan turan. Isin warri chubamoonni, harka keessan qulleeffadhaa. indexold- Ristorante Sorrento ristoranti in Penisola Sorrentina, il tuo ristorante preferito tra Sorrento, Massa Lubrense, Piano, Meta, Sant'Agnello o Vico Equense. Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin. 1Phexroos 5:8 addumatti isa akka barbadeessaa amantii fi deddeebi’uu amantootaa ta’e fakkii isaa lafa in kaa’a. pdf), Text File (. The Oromo people account for more than 40% of the Sixty million total population of the. Wangeela akka kopheeti ka'adhu. Sagaleen waaqayyoo akka bilaa gar lamaan qarameetti fudhadhu. god translation in English-Oromo dictionary. Waaqayyoon Beekuun Moo'icha si gonfachiisaicciitii wantootaa fi haalota jireenya hafuuraa namaa bitintirsan irratti moo'icha argachuutu bakkee baafamee jira. Kanaafuu, kadhataa fi qalbifataan akka caqastan jaalala Waaqayyootiin affeeramtaniittu. Gooroon akka gaara ejersaatti beekkamu suni maayita 2. ** kadhachuu fi soomuu isaanii wanti duraa duwwoomse, akka Waaqayyo dubbatutti, 'hojii qajeelaa fi seera Waaqayyoo isa qajeelaa dhiisaniiru'. Eenyummaa cubbuu hin qabneen illee jireenya cubbuu fedha Waaqayyoo raawwachuuf ammam barbaachiisaa akka ta'e argisiseera. Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin. Yaa Beetaliheem biyya Raajotaa gammadi , Addaam inni lammaffaan, Kiristoos, so keessatti dhalateera’woo; Nama is a duraa Adaamiin si’oolii gara gannataattii deebisuuf, “yaa Addaam lafa turte gara lafaattis ni deebita”. The Ethiopian Television has reported that remains of 30 people, who were long-time political prisoners of the Derg and later extra-judicially executed in 1986 by the. "lucifer"the most amazing deliverance by - prophet zekariyas wondemu - duration: 33:40. Mata dureen - Project Hannah. SIRNA-GADAA-OROMO DEEBISUUN FURMAATA TOKKUMMAA TI 1. Gud översättning i ordboken svenska - oromo vid Glosbe, online-lexikon, gratis. hundumaatiin addaan hin baane, Waaqummaan jecha Waaqayyoo tokkodha malese. ⁴⁴Ani garuu isinittan hima, diinota keessan jaalladhaa, warra is in ari'ataniifis kadhadhaa! ⁴⁵ Kana yoo gootan ijoollee abbaa keessanii isa waaqa irraa in taatu; innoo aduu isaa warra hamootaa fi warra gaggaariidhaaf in baasa, bokkaa isaas warra qajeelotaa fi warra jal'ootaaf in. (lak 14:4) yesuus duuka buutoota waliin kadhataa fi gumaa'uuf iddoo sanatti godheera. How do I know what you might need to hear? Because I have high aspirations for my NH business too, and who doesn't like to be appreciated, here at AR, or in any community, hmmm? A valuable tip in the Newbie guide to Active Rain. ==> haaluma kana keessa otuu jiranii kadhataa fi sooma jalqaban. Kun fuula Waldaa Amantoota Wangeela Guutuu Afaan Oromoo Tulluu Dheertuu ti. Kanuma buuura godhachuun hujubaanis iddoo abbootniifi haadhotiin waaqa itti kadhatan tauusaa hubanna. indexold- Ristorante Sorrento ristoranti in Penisola Sorrentina, il tuo ristorante preferito tra Sorrento, Massa Lubrense, Piano, Meta, Sant'Agnello o Vico Equense. Facebook omogoča ljudem, da delijo, ter ustvarja. Irreechaa, an Oromo Thanksgiving Holiday. The Oromo people account for more than 40% of the Sixty million total population of the. Nagaan kan Waaqaa waan ta'eef wal hin dhorkannu. Kadhannaan Maali? Kadhannaan, namoonni akka Isaa wajjin dudubbataniif, karaa Waaqayyoo qopheesse dha. Waaqayyoo gara isaatti kan dhi'aatee tokkoon tokkoon gaaffii ni deebisa. Maariyaamii yaa haadha Gooftaa(2). Kadhataa fi himata keessan hundumaa keessatti yeroo hundumaa hafuuraan geggeeffamaatii kadhadhaa!” 20. Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin→ Download, Listen and View free Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin MP3, Video and Lyrics. Mootummaan Itiyoophiyaa guyyaa itti labsii Muddamaa labse irraa kaasuun sabaa himaaleen Addunyaa qeeqaa fi mormii labsii kana irratti qaban dabaluun gabaasaa turan. Bläddra milions ord och fraser på alla språk. Pridruži se Facebooku in se poveži z Dare Dare in ostalimi, ki jih poznaš. ‘Waaqayyoo kee gooftichaaf jilbeenfatte sagadi isa duwwaafis hojjedhu!’ kan jedu caafameera" jedheen. Robel Negaso is on Facebook. Cookies help us deliver our services. Phawoloos irra deddeebi’uudhaan wara jara tajaajilaa tureef akka kadhataa ture caqaseera. 4:16) § Yasuusis yeroo gara biyya lafaa dhufe, jaalala irraa kan ka'e lubbuu Isaa furee godhee waa'ee keenyaaf kennuuf dhufe (Marq. Phaawulos akkana jechuudhaan barreesseera: “Waan hundumaatti, kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee, waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa! Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalus, karaa Kristos Yesus garaa keessanii fi yaada keessan in eega. Parcourir mots et des phrases milions dans toutes les langues. Kunis, waaqa buna duudaa uumte kadhaa keenya nuuf dhagai jedhanii Waaqa ittiin kadhachuuf waan toluuf sirna kadhanaa muuda hujubaa abbaa keessatti gahee guddaa qaba. "Maanguddoon yoo beela'u maatii isaa, biyyaafi mootummaa isaa abaara. Yaada fi ergaa qabdaan karaa @MOAATV_bot nun gahuu dandeessu. Mata duree addaa:Abbummaa. edu is a platform for academics to share research papers. Parcourir mots et des phrases milions dans toutes les langues. Seenaan Abrihaam isa kana sirriitti nuuf mirkaneessa. 291 mitglieder. arara tv no polotics no hate spech only talk about. 5ffa) Jiraattoota magaala Nanawwee irraa Waaqayyoo fi dubbii Isaa dhagahuu, amananii fudhachuu fi jecha Waaqayyootiin of-ilaalanii balleessaa ofiitti gaabbuu, cubbuu hojjachuu lagachuu, soomaa fi kadhannaan Waaqayyoo irraa dhiifama argachuun akka danada'amuanna. it would be very beneficial for ones seeking to live or visit in shashamane to learn some of the oromo language. Gaafa dhukkubsatu fayyina hawwa, gaafa fayyu utaaluu hawwa. Robel Negaso is on Facebook. Faarfannaa Adda Addaa - Faarfannaa Afaan Oromoo Faarfannaa Hunduma — banuuf yeroo dogon fudhata Aarsaa Kakuu Haaraa New Wa'adi ayyukan coci Kristos wangeela akkan lallabuuf to mai tsanani. Asaffaa Guddataa Gaafti Adoolessa bultii shan (5) guyyaa ayyaana yaadannoo Qulqulluu Pheexiroosii fi Qulqulluu Phaawuloosi dha. Foon gooftaa nyaannee, Dhiiga gooftaa dhugnee akka jireenya bara baraa qooddannuuf, akka mootummaa Waaqayyoo dhaalluuf fedhiif jaalala. 15 BARUMSA BU'UURA AMANTII KIRISTAANAA K u t a a 6 : K a d h a n n a a t t i G u d d a c h u u Seensa Kadhannaa Waaqayyoo wajjin dudubbachuu dha. Waaqayyo nuuf haa. Komii Dr Tolasaa isinirraa waan hedduu kan eegu Uummatni. “የነጻነት ደብዳቤ” መጽሃፍ፣ ደራሲ ዳንኤል ገ. (Filiphisiiyus 4:6) Lammaffaa, kadhannaan maqaa Yesus Kiristos isa Ilma Waaqayyoo taʼeetiin dhihaachuu qaba. Bläddra milions ord och fraser på alla språk. edu is a platform for academics to share research papers. Kennaa waaqayyoo kan argattee Gammadi yeroo hundumaa (2) Yaa Maariyaam Yaa Giiftii koo Abdiin Keenya Sumaa Ceesisa Fannoo jalatti nuuf kennamtee Haadha hundaf taatee argamtee Waaqa uuman kan Eebbifamtee(2) Yaa Durboo Iyyesuus nuuf laattee Ceesisa Sanyii qulqulluu irraa Dhalattee Uumamaa hundarraa filatamtee. “የነጻነት ደብዳቤ” መጽሃፍ፣ ደራሲ ዳንኤል ገ. Waaqayyo dhugaa hin dhoksu ­ akka hubannu barbaada! KM keessatti akka bara xumuraatti tuqameera. arara tv no polotics no hate spech only talk about. Abboommiin Waaqayyoo Seera Muka Abbootaa Caaluu Isaa. it would be very beneficial for ones seeking to live or visit in shashamane to learn some of the oromo language. mo'aa tv FURMANNI WANTA HUNDAA WAAQAYYOON BIRATTI ARGAMA Itti caalchisanii kadhachuun waa maraaf furmaata fida. Kitaaba “Xalayaa Bilisummaa”, barreessaan: Daniel Areri. Waamicha Kadhataa Namni Waaqayyoo Raajii Taammiraat Damsis fulbaana 15/2011 karaa holy sprit tv ergaa armaan gadii dabarsaniiru. 1Phexroos 5:8 addumatti isa akka barbadeessaa amantii fi deddeebi’uu amantootaa ta’e fakkii isaa lafa in kaa’a. Sagalee waaqayyoo. Yoo namni sagantaa irraa hafu maaliif akka hafe gaafachuu, dubbisuu, faana bu’u. pdf), Text File (. Yoh 3:1-10 "Ergasii dubbiin Waaqayyoo si'a lammaffaa gaa Yoonaas dhufee "ka'ii, gara Nanawwee madara guddittii dhaqi, wanta ani akka ati labsituuf sitti himus irratti labsi!" jedhe. 1 SEEN DUBBEE. Museen gaafa gaara siinaa irra turee dhufe, Waaqayyoo wajjin yeroo dabarsee (dubbatee) waan dhufeef, fuulli isaa hamma namoonni illee ilaaluu sodaatanitti ni calqisa/ifa ture (Bahuu 34:29-33). Jesus översättning i ordboken svenska - oromo vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Mootummaan Waaqayyoo Heaven is typically characterized as a place of un passable Happiness, The ultimate Paradized. "Manni koo mana kadhataa ti jedhamee ni waammama, isin garuu mana hattuu isa godhattan isaanin jedhe. you have come to. Haa ta'u malee sirni gabroomfatan sab-bicuu Tigiraayiin durfamuun waggoota 25 darban keessati Sabaa fi Sab-lammoota biyyattii dhiituun bulchaa ture irra caalaan xiyyeeffannoo. Eenyummaa cubbuu hin qabneen illee jireenya cubbuu fedha Waaqayyoo raawwachuuf ammam barbaachiisaa akka ta'e argisiseera. Dhugaa Languages, Arts, and Literature Ministry, Finfinnee(Addis Ababa). (1 Phexros 2:9) 5. Moti Abba Moaa is on Facebook. Kanaaf, warra akkasii kana amala isaan qaban waliin danda'anii gargaaruun ba'aa. Kiristaanni kamuu Waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya dhuunfaa keessa nama gale dha. Welcome! Log into your account. Mata dureen - Project Hannah. Bläddra milions ord och fraser på alla språk. (Baʼuu 20:4, 5) Macaafni Qulqulluun, “Kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa” jedha. Tokko argannaan, lama hawwa; lama argannaan sadii. (Filiphisiiyus 4:6) Lammaffaa, kadhannaan maqaa Yesus Kiristos isa Ilma Waaqayyoo taʼeetiin dhihaachuu qaba. ''Galata kee" maaf hin jennu?! Via #Leta_Kenei_Aga _ Rakkinni namaa inni guddaan 'fedhii daangaa hin qabne' qabaachuu isaati. Kruuseedi Najjoo, Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin. Waaqayyootti dhi'aadhaa, innis isinitti in dhi'aata. Waaqayyoo Yesusiif ta'uun isaa kan ol fakkaatu dhugaa mirkana'uu dha (jechuun, Gooftaa) akkasumas tokkoon. Uummanni kun "Jarmanoota Afrikaati" jedha. "Maanguddoon yoo beela'u maatii isaa, biyyaafi mootummaa isaa abaara. Rakkoo inni guddaan lafa itti dogongoran hin beekan turan. 2 Isaan kunis bartoota Yasuus kees­ saa jarri tokko harka xuriitiin, innis akka seera isaaniitti harka dhiqachuu­ dhaan utuu of hin qulleessin, akka buddeena nyaatan argan. Torban lamatti al tokko wal­argee yeroo maree fi kadhataa hin qabaata. Global Mercy Of God Church with prophet Meseret Taye (arara tv). The older Sete killed his younger brother Ora, and Asis (Atete or Adbar) planted a tree (Odaa) for the memorial of her deceased brother Ora at the bank of Nile in. (Ibsa ABO Yaadannoo FDG/FXG) Baatiin Sadaasaa waggaa 11 darban kana guyyaa ilmaan Oromoo muratoo fi qaroo, ol guddatoon lubbuu tokkittii qaban osoo hin mararfatiin mirga saba isaaniif jecha of wareeguu dhaan Qabsoo Bilisummaa Oromoo FDG gara FXG-tti ol guddisuun diina muddamsuu keessa seensisan itti yaadannuu dha. Kiristaanni kamuu Waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya dhuunfaa keessa nama gale dha. Beekumsi jijjiirama jireenya namaa irratti fiduuf isa jalqabaaf barbaachisaa ta'ee, inni beekamuun irra jiru garuu isa sadarkaa moo'icha namaa murteessu dha. 1 SEEN DUBBEE. glory ofjesus. pdf), Text File (. Yeroo tokko tokkoo Waaqayyoo 'hin jiruu' yookaan 'eegii' jechuudhaan deebisa. Isaayyaasis "Hidda Iseey keessaa latiin ni ba'ee ija ni godhata, hafuurri Waaqayyoo isa irra ni buufata, innis hafuura ogummaatii fi hafuura ogummaati, akkuma galaanni bishaanin guutu, lafti beekumsa waaayyootin ni guuta" (Isa 11:1). Jesus översättning i ordboken svenska - oromo vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Kadhataa Adaadaa --- Kiruuseedii Naqamtee Guyyaa 4ffaa --- [Prophet Meseret Taye]. kan kakuu moofa dhugaan "kan Gooftaa guyyaan" amma Yesusiif ta'eera ("Guyyaan gooftaa keenya Yesus. Muuda Hujubaa Maammoo Gadaa (2002:39), Bakkeen waaqa itti kadhatanis iddoo ulfoowwan Abboonniifi haadhotiin ittiin kadhataa turan. arara tv a 26 164 membres. Hafuurota du'aa hedduu ta'an akka tisiisaatti utuu biyya kana marsanii fi miillaan biyya kana keessa deemaniin arge 2. Galmi barbadeessichaa karoora Waaqayyoo, Masihicha mataa Isaa, fi saba Waaqayyoo barbadeesuufi. ⁴⁴Ani garuu isinittan hima, diinota keessan jaalladhaa, warra is in ari'ataniifis kadhadhaa! ⁴⁵ Kana yoo gootan ijoollee abbaa keessanii isa waaqa irraa in taatu; innoo aduu isaa warra hamootaa fi warra gaggaariidhaaf in baasa, bokkaa isaas warra qajeelotaa fi warra jal'ootaaf in. Isaayyaasis "Hidda Iseey keessaa latiin ni ba'ee ija ni godhata, hafuurri Waaqayyoo isa irra ni buufata, innis hafuura ogummaatii fi hafuura ogummaati, akkuma galaanni bishaanin guutu, lafti beekumsa waaayyootin ni guuta" (Isa 11:1). Maati isaatii wajjin tsoomaa fi sagadaan mana Waaqayyoo keessa jilbeenfatee kadhataa oolee utuu manatti galaa jiru balaa konkolaataa isaa fi maatii isaa irra ga'een miidhamee utuu wallaanamaa jiruu guyyaa 2ffaa isaatti du'e. ''Galata kee" maaf hin jennu?! Via #Leta_Kenei_Aga _ Rakkinni namaa inni guddaan 'fedhii daangaa hin qabne' qabaachuu isaati. Erga isa deesseen boodas durbummaan ishee hin jijjiramne. Akkas gochuudhaan namoota kadhannaansaanii deebii argate ilaalchisee wanti Phaawulos, “Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalu. Guddina hafuuraa. Toora Kadhataa ----- Prayer Line With Prophet MESERET TAYE. Yesus gara abbaa isaatti kadhachuun qaama Sadan Waaqa tokkoo wajjin walitti dhufeenya jiru lbsi ture fi nuyifis akka qabanu cimina kadhataa fi ogummaa argachuuf Waaqayyootti amanachuun akka nurra jiru fakkeenya ture. Hunduma keenya. Waaqayyoo Icitii kee kan nuun geese galatni siif haa ta’u. Gud översättning i ordboken svenska - oromo vid Glosbe, online-lexikon, gratis. (Filiphisiiyus 4:6) Lammaffaa, kadhannaan maqaa Yesus Kiristos isa Ilma Waaqayyoo taʼeetiin dhihaachuu qaba. Waamicha Kadhataa Namni Waaqayyoo Raajii Taammiraat Damsis fulbaa … na 15/2011 karaa holy sprit tv ergaa armaan gadii dabarsaniiru. Kun fuula Waldaa Amantoota Wangeela Guutuu Afaan Oromoo Tulluu Dheertuu ti. Dhaga’uu kan danda’u gurra isa kami?. Kanaaf, warra akkasii kana amala isaan qaban waliin danda'anii gargaaruun ba'aa. Mata duree addaa:Abbummaa. 1:17 – Almasihu ya aiko ni in yada bishara. The Ethiopian Television has reported that remains of 30 people, who were long-time political prisoners of the Derg and later extra-judicially executed in 1986 by the. 291 mitglieder. Dieu de traduction dans le dictionnaire français - oromo au Glosbe, dictionnaire en ligne, gratuitement. kawai 2010-2013 ti faarfannaa keessan baay`een dhageeffata turee. Qomof sanyiin addan walbaasu maaltu fidee? Lagaaf tabbaan adda wal baasuun eessa dhufee? Golgaan kun nurraa haa tarsa'u tokko taanaa Tokkummadhaan harka wal qabne tsi'on dhaalla Tsi'oon quulqullitti biyya qulqulloota Tokkumaadhaan dhaalla ka'a Oobboloota An kan phaawuloos an kan aphiloos jechuu dhiifne hundee keenya kiristosirrat tookko taane Kiristooso inni tokko dha lama miti Adda wal baasun. Ibsaa Guutama irraa* | Hagayya 2012 Addi Bilisummaa Oromo (ABO) akka yaadaatt baayyee jabaa wan ta'eef meeqa itt duulamu, meeqa busheeffamu, bakka meeqatt caccabsuu yaalamus garaa Oromoo keessaa baduu hin dandeenye, muuxataa bulas. Ji'a Ja'a ja'an (every six month) yeroo maree, gabaasa hojiifi, mataduree adda addaa irratti hundaa'uudhaan dubartootaaf akka dhiyaatu gochuu. ⁴⁴Ani garuu isinittan hima, diinota keessan jaalladhaa, warra is in ari'ataniifis kadhadhaa! ⁴⁵ Kana yoo gootan ijoollee abbaa keessanii isa waaqa irraa in taatu; innoo aduu isaa warra hamootaa fi warra gaggaariidhaaf in baasa, bokkaa isaas warra qajeelotaa fi warra jal'ootaaf in. Kitaaba “Xalayaa Bilisummaa”, barreessaan: Daniel Areri. Iccitiin cuuphaa gooftaa Iyyasuus umuriin Isaa waggaa 30 gaafa guutetti harka. Leenca Aadu. om 6:34) Phaawulos ergamaan, "Waan hundumaatti, kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee, waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa! Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalus,. Kristos” lakk. Kadhata ilaalchisee Waaqayyoo abdii dinqisiisaa nuuf kenneera (Matewoos 7:7-11; Luuqaas 18:1-8; Yohaannis 6:23-27; 1 Yohaannis 5:14-15), Phaawlosis qophii lola hafuuraa keessatti barbaachisummaa kadhannaa dabaleera (Efesoon 6:18). Erga isa deesseen boodas durbummaan ishee hin jijjiramne. 1Phexroos 5:8 addumatti isa akka barbadeessaa amantii fi deddeebi'uu amantootaa ta'e fakkii isaa lafa in kaa'a. Maariyaamii yaa haadha Gooftaa(2). Qomof sanyiin addan walbaasu maaltu fidee? Lagaaf tabbaan adda wal baasuun eessa dhufee? Golgaan kun nurraa haa tarsa'u tokko taanaa Tokkummadhaan harka wal qabne tsi'on dhaalla Tsi'oon quulqullitti biyya qulqulloota Tokkumaadhaan dhaalla ka'a Oobboloota An kan phaawuloos an kan aphiloos jechuu dhiifne hundee keenya kiristosirrat tookko taane Kiristooso inni tokko dha lama miti Adda wal baasun. 1 SEEN DUBBEE. The Ethiopian Television has reported that remains of 30 people, who were long-time political prisoners of the Derg and later extra-judicially executed in 1986 by the. Waaqayyoon beekuun bu'uuraa fi xumura moo'icha fiixaan bahumsa qabuu ti. Ati nama Waaqayyoo ta'uu of shaakalchiisi. Leenca Aadu. "lucifer"the most amazing deliverance by - prophet zekariyas wondemu - duration: 33:40. Waaqayyoo waa malee uummata kana as hin keenye. Inni immoo waan nama Isaa taateef si kabajaa! Waaqayyo namoota Isa dhaga'anii fi Isaaf abboomaman, namoota immoo dhimma isaanii hundumaatiif Isa amanatan raawwatee hin gatu. Torban lamatti al tokko wal­argee yeroo maree fi kadhataa hin qabaata. Kaayyoon kadhaa kanaatis Waaqayyoo(Uumaan) akka rooba, nagaa fi dhala ykn sanyii isaanii baayyisuu fi firii argataniidha. 1Phexroos 5:8 addumatti isa akka barbadeessaa amantii fi deddeebi’uu amantootaa ta’e fakkii isaa lafa in kaa’a. Waaqayyootti dhi'aadhaa, innis isinitti in dhi'aata. Kruuseedi Najjoo, Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin. edu is a platform for academics to share research papers. BOQONNAA TOKKO 1. Dhugaa Languages, Arts, and Literature Ministry, Finfinnee(Addis Ababa). Serving the community with Arts and Literature in different languages. Waldaa Amantoota Wangeela Guutuu Tulluu Dheertuu, Addis Ababa, Ethiopia. Kristos" lakk. arara tvのメンバー26,166人。arara tv no polotics no hate spech only talk about. Worship Songs Recommended for you. Dhaga’uu kan danda’u gurra isa kami?. indexold- Ristorante Sorrento ristoranti in Penisola Sorrentina, il tuo ristorante preferito tra Sorrento, Massa Lubrense, Piano, Meta, Sant'Agnello o Vico Equense. SIRNA-GADAA-OROMO DEEBISUUN FURMAATA TOKKUMMAA TI 1. Muuda Hujubaa Maammoo Gadaa (2002:39), Bakkeen waaqa itti kadhatanis iddoo ulfoowwan Abboonniifi haadhotiin ittiin kadhataa turan. 5 isa hanga faana 300-400 ol yeruusaalem fagaatu, sulula Qidiroon gara bitaa Bitaaniyaa, iddo sagadaa qaxxamuranii itti dhaqani dha. Waldaa lattuu hafuura waaqayyoo guutuu addunyaa naqamtee. Bläddra milions ord och fraser på alla språk. arara tv no polotics no hate spech only talk about. 7 posts published by Oromoo fi Oromiyaa during October 2016. Waaqayyoo Icitii kee kan nuun geese galatni siif haa ta’u. Waamicha Kadhataa Namni Waaqayyoo Raajii Taammiraat Damsis fulbaa … na 15/2011 karaa holy sprit tv ergaa armaan gadii dabarsaniiru. Our Redeemer Oromo Evangelical Church is the product of a Bible study group started by Oromo students who were attending college here in 1987. Yoo namni sagantaa irraa hafu maaliif akka hafe gaafachuu, dubbisuu, faana bu'u. Waaqayyootti dhi'aadhaa, innis isinitti in dhi'aata. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Foon gooftaa nyaannee, Dhiiga gooftaa dhugnee akka jireenya bara baraa qooddannuuf, akka mootummaa Waaqayyoo dhaalluuf fedhiif jaalala. Send us your feedbacks to [email protected] Mata duree kadhataa kan ji’a aMajjii 2007/2015 • Mata dureen irratti kadhataMu, dubartoota abbaan Manaa irraa du’e kan, abbaa Manaa isaanii wajjin addaan ba’anii fi ijoollee Maatii hinqabnneef kadhanna. Waaqayyoonis ni abaara maaliif na uumte jedhe. Haaluma ati jette kanaan hojjannaa. Namootaa wajjin kan nuti waliif galuu dandeenyu yeroo wajjin haasofnu. Akka maanguddoon Waaqayyoo Tuulaa jedhetti; bunni qalaan korma hujubaan muudamuun walqixa akka taetti ilaallama. Posts about Oromiyaa written by Oromoo fi Oromiyaa. Haalli keenya loltootarraa adda kan ta’u akkamitti? 20 Mi’i lola hafuuraa kun qophii Waaqayyoo waan ta’eef, yeroo hundaa yoo uffanne injifannoo argachuun hin oolu. txt) or read book online for free. Uumamni Ogummaa Waaqayyoo Argisiisa 'Inni bineensota lafaa caalaatti nu barsiisa, simbirrootaafi allaattota qilleensa keessa balali'an caalaas, ogeessota nu godha. Dr Tolasaa Guddinaa bakka jirtanitti isin haa ga'u xalayaan akkasumas dhaamsi kun. (1 Phexros 2:9) 5. but you have come to mount zion to the heavenly jerusalem, the city of the living god. (lak 14:4) yesuus duuka buutoota waliin kadhataa fi gumaa'uuf iddoo sanatti godheera. it L’apostolo Paolo sottolineò quanto sia prezioso questo dono dicendo: “Non siate ansiosi di nulla, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio con preghiera e supplicazione insieme a rendimento di grazie; e la pace di Dio che sorpassa ogni pensiero custodirà i vostri cuori e le vostre facoltà mentali mediante Cristo Gesù”. Mata duree addaa:Abbummaa. Serving the community with Arts and Literature in different languages. Qomof sanyiin addan walbaasu maaltu fidee? Lagaaf tabbaan adda wal baasuun eessa dhufee? Golgaan kun nurraa haa tarsa'u tokko taanaa Tokkummadhaan harka wal qabne tsi'on dhaalla Tsi'oon quulqullitti biyya qulqulloota Tokkumaadhaan dhaalla ka'a Oobboloota An kan phaawuloos an kan aphiloos jechuu dhiifne hundee keenya kiristosirrat tookko taane Kiristooso inni tokko dha lama miti Adda wal baasun. SIMBIRROONNI dandeettii nama ajaa'ibsiisu qabu. 7 posts published by Oromoo fi Oromiyaa during October 2016. Pridruži se Facebooku in se poveži z Dare Dare in ostalimi, ki jih poznaš. BARREEFFAMA NASB (KAN FOOYYA'E) 1:12-14 12Kana booddee ergamoonni gaara. Gooftaanis baay`ee ittiin mu jabeesse. Utubaalee Amantii 7. pdf), Text File (. glory ofjesus. Waaqayyoon beekuun bu'uuraa fi xumura moo'icha fiixaan bahumsa qabuu ti. (Filiphisiiyus 4:6) Lammaffaa, kadhannaan maqaa Yesus Kiristos isa Ilma Waaqayyoo taʼeetiin dhihaachuu qaba. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Daballees ammo soomiin firdii Waaqayyoo jalaa magaalaa Nanawwee jedhamtee waamamtu luba baasuu isaa ilaalla. Worship Songs Recommended for you. "Isin takka saba Waaqayyoo hin turre, amma garuu saba isaa taatanittu; isin araara Waaqayyoo hin argatin turtan, amma garuu araara isaa arggattaniittu. Eenyummaa cubbuu hin qabneen illee jireenya cubbuu fedha Waaqayyoo raawwachuuf ammam barbaachiisaa akka ta'e argisiseera. JIREENYA MO'ICHAAF FOR VICTORIES LIFE Hubaachisa chaanaalin kun Kan moaatv miti ergaawwan karaa foddaa moaatv darbuu isiinif dhiyeessa male. com Visit our new site www. kan kakuu moofa dhugaan "kan Gooftaa guyyaan" amma Yesusiif ta'eera ("Guyyaan gooftaa keenya Yesus. "Isin takka saba Waaqayyoo hin turre, amma garuu saba isaa taatanittu; isin araara Waaqayyoo hin argatin turtan, amma garuu araara isaa arggattaniittu. Pridruži se Facebooku in se poveži z Dare Dare in ostalimi, ki jih poznaš. Guddina hafuuraa. Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin. Join Facebook to connect with Moti Abba Moaa and others you may know. Mata duree kadhataa kan ji’a aMajjii 2007/2015 • Mata dureen irratti kadhataMu, dubartoota abbaan Manaa irraa du’e kan, abbaa Manaa isaanii wajjin addaan ba’anii fi ijoollee Maatii hinqabnneef kadhanna. አሬሪ። - Free ebook download as PDF File (. Waamicha Kadhataa Namni Waaqayyoo Raajii Taammiraat Damsis fulbaana 15/2011 karaa holy sprit tv ergaa armaan gadii dabarsaniiru. hundumaatiin addaan hin baane, Waaqummaan jecha Waaqayyoo tokkodha malese. but you have come to mount zion to the heavenly jerusalem, the city of the living god. Waaqayyo nuuf haa. kan kakuu moofa dhugaan “kan Gooftaa guyyaan” amma Yesusiif ta’eera (“Guyyaan gooftaa keenya Yesus. Dabalataan "Waaqayyoo cubbammaa irraa kan inni dhaga'uu kadhatni fayyinaaf kan kadhatamuudha" jedhamee himameera. Ameen! Iccitii Cuuphaa. Yoo namni sagantaa irraa hafu maaliif akka hafe gaafachuu, dubbisuu, faana bu'u. Kanaaf, warra akkasii kana amala isaan qaban waliin danda'anii gargaaruun ba'aa. The Oromo people account for more than 40% of the Sixty million total population of the. ⁴⁴Ani garuu isinittan hima, diinota keessan jaalladhaa, warra is in ari'ataniifis kadhadhaa! ⁴⁵ Kana yoo gootan ijoollee abbaa keessanii isa waaqa irraa in taatu; innoo aduu isaa warra hamootaa fi warra gaggaariidhaaf in baasa, bokkaa isaas warra qajeelotaa fi warra jal'ootaaf in. Faarfanaa Afaan Oromoo Rehoobot. jesus only is our massage. Kristos” lakk. “Gooftaan Yesus Kristoos” kan jedhuu waamichi 1:1 qabsiisa jiruu ilaali. Maatiin tokko walii wajjin haasa'uudhaan walitti dhufeenya isaanii cimsatu; gaddas ta'ee gammachuu isaanii waliif hiru. (Maatewos 4:10) "Yoos harka Waaqayyoo jala of galchaa; seexanaan immoo mormmaa! Innis isin dhiisee in baqata. oromiatimes. Kitaaba "Xalayaa Bilisummaa", barreessaan: Daniel Areri. om 6:34) Phaawulos ergamaan, “Waan hundumaatti, kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee, waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa! Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalus,. Leenca Aadu. Inni jaal’ateera, Inni ergee jira, Inni dhiheessee jira; nuyi mantii fi amanamummaadhaan deebisuun qabna (cf. Kadhannaan Maali? Kadhannaan, namoonni akka Isaa wajjin dudubbataniif, karaa Waaqayyoo qopheesse dha. Phawoloos irra deddeebi’uudhaan wara jara tajaajilaa tureef akka kadhataa ture caqaseera. Kadhataa Adaadaa --- Kiruuseedii Naqamtee Guyyaa 4ffaa --- [Prophet Meseret Taye]. Bläddra milions ord och fraser på alla språk. Eenyummaa cubbuu hin qabneen illee jireenya cubbuu fedha Waaqayyoo raawwachuuf ammam barbaachiisaa akka ta'e argisiseera. Qajeelummaa. Dhaga’uu kan danda’u gurra isa kami?. Isaayyaasis "Hidda Iseey keessaa latiin ni ba'ee ija ni godhata, hafuurri Waaqayyoo isa irra ni buufata, innis hafuura ogummaatii fi hafuura ogummaati, akkuma galaanni bishaanin guutu, lafti beekumsa waaayyootin ni guuta" (Isa 11:1). glory ofjesus. akka isheen namoota[ijoollota] akkasii gargargaartu Waaqayyoo akka ija ishee banuuf kadhachuu. Rakkolee biyya fi dhaloota keenya mudatan kan siyaasaa, dinagdee, kan fayyaa, hawaasummaa, kan hafuuraa fi kkf hundaa beekumsii fi waliin mariyachuun qofti hin furu kadhannaa cimaadhaan malee. 106 likes · 10 talking about this. Uummanni kun "Jarmanoota Afrikaati" jedha. Gaafa dhukkubsatu fayyina hawwa, gaafa fayyu utaaluu hawwa. Jaalalatti kan jiraatus Waaqayyotti jiraata nuun jedha(1 Yoh. you have come to. ⁴⁴Ani garuu isinittan hima, diinota keessan jaalladhaa, warra is in ari'ataniifis kadhadhaa! ⁴⁵ Kana yoo gootan ijoollee abbaa keessanii isa waaqa irraa in taatu; innoo aduu isaa warra hamootaa fi warra gaggaariidhaaf in baasa, bokkaa isaas warra qajeelotaa fi warra jal'ootaaf in. Kiristiyaanonni loltoota yeroo dheeraaf dirree waraanaarraa fagaatanii. Namootaa wajjin kan nuti waliif galuu dandeenyu yeroo wajjin haasofnu. View my complete profile. Iccitiin cuuphaa gooftaa Iyyasuus umuriin Isaa waggaa 30 gaafa guutetti harka. Kitaaba “Xalayaa Bilisummaa”, barreessaan: Daniel Areri. Pridruži se Facebooku in se poveži z Dare Dare in ostalimi, ki jih poznaš. The Ethiopian Television has reported that remains of 30 people, who were long-time political prisoners of the Derg and later extra-judicially executed in 1986 by the. Seenaan Abrihaam isa kana sirriitti nuuf mirkaneessa. Waaqayyoo Yesusiif ta’uun isaa kan ol fakkaatu dhugaa mirkana’uu dha (jechuun, Gooftaa) akkasumas tokkoon. § Sagaleen Waaqayyoo Waaqayyoo jaalala nuun jedha. Waaqayyoo nutti dubbachuufi haala seenaafi aadaa keessatti of qabuu jaalate. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Waaqayyoon kadhachuuf carraa argatte hundumaatti fayyadami. Yaa fira koo, mee maaloo sagalee kana kadhataa fi qalbifataan dhaggeeffadhaa tii waan Waaqayyo isiniif gochuu barbaadu, waan inni isiniig gochuu barbaadus irraa fudhadhaa. Akkas gochuudhaan namoota kadhannaansaanii deebii argate ilaalchisee wanti Phaawulos, “Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalu. Sabni oromoo jaarraalee darban keessa afaan isaatti gargaaramee akka seenaa isaa, falaasama isaa, aadaa isaafi ogbarruu isaa hinguddanneef akkasumas, akka eenyummaan saba kanaa dagatamuuf mootummoonni darban dhiibbaa irraan gahaafi. Kanaaf, warra akkasii kana amala isaan qaban waliin danda'anii gargaaruun ba'aa. txt) or read book online for free. "Maanguddoon yoo beela'u maatii isaa, biyyaafi mootummaa isaa abaara. Sababa kanaaf namoonni tokko tokkoo Waaqayyo kadhaa nama hin amannee raawwatee akka hin dhageenyee fi dhaga'uu kan hin barbaanne ta'uu isaa hubanna. Torban lamatti al tokko wal­argee yeroo maree fi kadhataa hin qabaata. Ta'us, kun dogogora hubannoo kadhataa irratti jiruu dha. Waaqayyoonis ni abaara maaliif na uumte jedhe. Innis ፥ Qulqulloonni iyya guddaa fi kadhataan fuula koo duratti akka kufan itti himi!. Parcourir mots et des phrases milions dans toutes les langues. Namootaa wajjin kan nuti waliif galuu dandeenyu yeroo wajjin haasofnu. Kadhata ilaalchisee Waaqayyoo abdii dinqisiisaa nuuf kenneera (Matewoos 7:7-11; Luuqaas 18:1-8; Yohaannis 6:23-27; 1 Yohaannis 5:14-15), Phaawlosis qophii lola hafuuraa keessatti barbaachisummaa kadhannaa dabaleera (Efesoon 6:18). Sagaleensaa akkas jechuudhaan nu jajjabeessa: “Waan hundumaatti, kadhataa fi himataan galataa wajjin wanta isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee, waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa! Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalu, karaa Kristos Yesus garaa keessanii fi yaada keessan in eega. “Gooftaan Yesus Kristoos” kan jedhuu waamichi 1:1 qabsiisa jiruu ilaali. Bläddra milions ord och fraser på alla språk. Inistituutii Qorannoo Macaafa Qulqulluu Fi Hariiroo Biyya Lafaa. Sababa kanaaf namoonni tokko tokkoo Waaqayyo kadhaa nama hin amannee raawwatee akka hin dhageenyee fi dhaga'uu kan hin barbaanne ta'uu isaa hubanna. Nagaan kan Waaqaa waan ta'eef wal hin dhorkannu. (lak 14:4) yesuus duuka buutoota waliin kadhataa fi gumaa'uuf iddoo sanatti godheera. edu is a platform for academics to share research papers. 5ffa) Jiraattoota magaala Nanawwee irraa Waaqayyoo fi dubbii Isaa dhagahuu, amananii fudhachuu fi jecha Waaqayyootiin of-ilaalanii balleessaa ofiitti gaabbuu, cubbuu hojjachuu lagachuu, soomaa fi kadhannaan Waaqayyoo irraa dhiifama argachuun akka danada'amuanna. Maatiin tokko walii wajjin haasa’uudhaan walitti dhufeenya isaanii cimsatu; gaddas ta’ee gammachuu isaanii waliif hiru. Kanaafuu deessuu waaqayyoo ta’uunshee beekame. Phaawulos akkana jechuudhaan barreesseera: "Waan hundumaatti, kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee, waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa! Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalus, karaa Kristos Yesus garaa keessanii fi yaada keessan in eega. Rakkoo inni guddaan lafa itti dogongoran hin beekan turan. Jaalalatti kan jiraatus Waaqayyotti jiraata nuun jedha(1 Yoh. Mootummaan Itiyoophiyaa guyyaa itti labsii Muddamaa labse irraa kaasuun sabaa himaaleen Addunyaa qeeqaa fi mormii labsii kana irratti qaban dabaluun gabaasaa turan. Maariyaamii yaa haadha Gooftaa(2). Mata duree addaa:Abbummaa. "Manni koo mana kadhataa ti jedhamee ni waammama, isin garuu mana hattuu isa godhattan isaanin jedhe. I want to speak to the Newbies at Active Rain (I'm one too) who aspire to be popular bloggers; well-read, first-page-Google material. Inistituutii Qorannoo Macaafa Qulqulluu Fi Hariiroo Biyya Lafaa. Jesus översättning i ordboken svenska - oromo vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Product/Service. arara tvのメンバー26,166人。arara tv no polotics no hate spech only talk about. Kiristaanummaan walitti dhufeenya namni tokko Waaqayyoo wajjin qabu irratti kan hundaa'u dha. Waaqayyo nuuf haa. Dieu de traduction dans le dictionnaire français - oromo au Glosbe, dictionnaire en ligne, gratuitement. The Ethiopian Television has reported that remains of 30 people, who were long-time political prisoners of the Derg and later extra-judicially executed in 1986 by the. Kiristiyaanonni loltoota yeroo dheeraaf dirree waraanaarraa fagaatanii. ProphetMesfin Mekonen. Yesus gara abbaa isaatti kadhachuun qaama Sadan Waaqa tokkoo wajjin walitti dhufeenya jiru lbsi ture fi nuyifis akka qabanu cimina kadhataa fi ogummaa argachuuf Waaqayyootti amanachuun akka nurra jiru fakkeenya ture. Religious Organization. Asaffaa Guddataa Gaafti Adoolessa bultii shan (5) guyyaa ayyaana yaadannoo Qulqulluu Pheexiroosii fi Qulqulluu Phaawuloosi dha. Kanaaf, hawaasni Oromoo odaafi mukkeen gurguddoo biroo muudee waaqa kadhachuu dandaa. Yeroo tokko tokkoo Waaqayyoo 'hin jiruu' yookaan 'eegii' jechuudhaan deebisa. Bläddra milions ord och fraser på alla språk. Ji'a Ja'a ja'an (every six month) yeroo maree, gabaasa hojiifi, mataduree adda addaa irratti hundaa'uudhaan dubartootaaf akka dhiyaatu gochuu. Wanta hundumaaan kadhataa fi himata galataa wajjin Waaqayyoo biratti kadhata keessan beeksiisaa malee waa tokkotti iyyuu hin dhiphatinaa. Leenca Aadu. Iccitiin cuuphaa gooftaa Iyyasuus umuriin Isaa waggaa 30 gaafa guutetti harka. Haaluma ati jette kanaan hojjannaa. Kadhannaan Maali? Kadhannaan, namoonni akka Isaa wajjin dudubbataniif, karaa Waaqayyoo qopheesse dha. Gaaffiin kadhataa fudhatama yoo dhabee, 'deebii kan hin arganne' kadhata ta'uun isaa ni beekama. 'Maanguddoonni beelofnaan maatiifi biyyaa waan abaaraniif isa hambisuuf kana hojjenna' Giddugala kunuunsa maanguddootaa kanatti namoonni gargaarsa hin qabne kunuunfamaa jiru "Yeroo umuriinkoo ganna 10 jiru hiyyeessota arguun jibba. Haa ta'u malee bara 1859 ji'a Fulbaanaa keessa Kiraaf hojii isaa akka itti fufu gaaffiin dhiyaatefii ture. Waaqayyoo aanga’aaf galanni haa ta’u, maqaan Waaqayyo akka galatoomuuf yeroo hundumaa hangaa bara-baraatti galanni haa ta’uuf. Bläddra milions ord och fraser på alla språk. mai de traduction dans le dictionnaire français - oromo au Glosbe, dictionnaire en ligne, gratuitement. Asaffaa Guddataa Gaafti Adoolessa bultii shan (5) guyyaa ayyaana yaadannoo Qulqulluu Pheexiroosii fi Qulqulluu Phaawuloosi dha. Waldaa Duuka Bu'ootaa Damee Ameerikaa Kaabaa. 1:17 – Almasihu ya aiko ni in yada bishara. Waldaa lattuu hafuura waaqayyoo guutuu addunyaa naqamtee. Qulqulluu Pheexiroos qurxummii kiyyeessuu keessaa bahee gara nama kiyyeessuutti yokiin akka namoonni ilmaan Waaqayyoo ta'an taasisuutti kan dhufe waamicha Gooftaa keenya Qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiin ture (Maat. Adunyaan Ilma Waaqayyoo Iyesuus Kiriistoosin Mo'aame Arfiin Du'aa Humna Du'aa Kaa'uu Iyesuusiin Mo'aame. 1 SEEN DUBBEE. Sagalee dhugaa Isa kan Waaqayyoo. Haalli keenya loltootarraa adda kan ta’u akkamitti? 20 Mi’i lola hafuuraa kun qophii Waaqayyoo waan ta’eef, yeroo hundaa yoo uffanne injifannoo argachuun hin oolu. 4:16) § Yasuusis yeroo gara biyya lafaa dhufe, jaalala irraa kan ka'e lubbuu Isaa furee godhee waa'ee keenyaaf kennuuf dhufe (Marq. KOORSII:- SAKKATTA’A OGBARRUU OROMOO. Oromoo Holy Bible. Kiristiyaanonni loltoota yeroo dheeraaf dirree waraanaarraa fagaatanii. Posts about Oromiyaa written by Oromoo fi Oromiyaa. 3 Phaawulos Kiristiyaanota barasaa turan akkas jechuudhaan gorseera: "Waan hundumaatti, kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee, waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa!" 12 Yeroo har'aa tajaajiltoonni Waaqayyoo dhiibbaafi dhiphina adda addaatu isaanirra ga'a. Ulfinni Waaqayyoo fi humni Isaa garuu haalota jireenyi keenya isa biratti fudhatamaa ta'uu akka hin dandeenye godhan mara mo'ee/injifatee akka waamichi Isaa nu qaqqabu godhe. Robel Negaso is on Facebook. Maatiin tokko walii wajjin haasa’uudhaan walitti dhufeenya isaanii cimsatu; gaddas ta’ee gammachuu isaanii waliif hiru. glory ofjesus. Soomiin Firdii Waaqayyoo jalaa luba baasa. Isin warri chubamoonni, harka keessan qulleeffadhaa. Waaqayyo nuuf haa. Product/Service. Inni immoo waan nama Isaa taateef si kabajaa! Waaqayyo namoota Isa dhaga'anii fi Isaaf abboomaman, namoota immoo dhimma isaanii hundumaatiif Isa amanatan raawwatee hin gatu. Ta'us, kun dogogora hubannoo kadhataa irratti jiruu dha. Waaqayyoo waa malee uummata kana as hin keenye. Kristos" lakk. Akka maanguddoon Waaqayyoo Tuulaa jedhetti; bunni qalaan korma hujubaan muudamuun walqixa akka taetti ilaallama. Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin. Kanaaf nagaa isinii dhiyeessine. Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin→ Download, Listen and View free Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin MP3, Video and Lyrics. 1 Fariisonni yommus barsiisota seeraa Yerusaalemii dhufan tok­ koo wajjin Yasuus biratti walitti qaba­ man. Leenca Aadu. Dare Dare je na Facebooku. 1 SEEN DUBBEE. Serving the community with Arts and Literature in different languages. Lakkoobsi baraa beektonni wayita lakkaawan akka dhaha Itiyoophiyaattis ta'ee akka warra Giriigooriyaaniitti wayita duuba deebi'amee lakkaawamu dogoggorri uumamaa akka ture kan lafa kaa'an Lubni Salamoon sanarra guyyaa dhaloota Iyyasuus adda baasuuf macwafa Macaafa qulqulluu ilaaluun gaaruma jedhu. Yaa Beetaliheem biyya Raajotaa gammadi , Addaam inni lammaffaan, Kiristoos, so keessatti dhalateera’woo; Nama is a duraa Adaamiin si’oolii gara gannataattii deebisuuf, “yaa Addaam lafa turte gara lafaattis ni deebita”. you have come to. Join Facebook to connect with Robel Negaso and others you may know. Foon gooftaa nyaannee, Dhiiga gooftaa dhugnee akka jireenya bara baraa qooddannuuf, akka mootummaa Waaqayyoo dhaalluuf fedhiif jaalala. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. kawai 2010-2013 ti faarfannaa keessan baay`een dhageeffata turee. glory ofjesus. it would be very beneficial for ones seeking to live or visit in shashamane to learn some of the oromo language. Mata duree kadhataa kan ji’a aMajjii 2007/2015 • Mata dureen irratti kadhataMu, dubartoota abbaan Manaa irraa du’e kan, abbaa Manaa isaanii wajjin addaan ba’anii fi ijoollee Maatii hinqabnneef kadhanna. Robel Negaso is on Facebook. Isaayyaasis "Hidda Iseey keessaa latiin ni ba'ee ija ni godhata, hafuurri Waaqayyoo isa irra ni buufata, innis hafuura ogummaatii fi hafuura ogummaati, akkuma galaanni bishaanin guutu, lafti beekumsa waaayyootin ni guuta" (Isa 11:1). Kanuma buuura godhachuun hujubaanis iddoo abbootniifi haadhotiin waaqa itti kadhatan tauusaa hubanna. Fayyina kara goofta yesus arganne. Museen gaafa gaara siinaa irra turee dhufe, Waaqayyoo wajjin yeroo dabarsee (dubbatee) waan dhufeef, fuulli isaa hamma namoonni illee ilaaluu sodaatanitti ni calqisa/ifa ture (Bahuu 34:29-33). Inni immoo waan nama Isaa taateef si kabajaa! Waaqayyo namoota Isa dhaga'anii fi Isaaf abboomaman, namoota immoo dhimma isaanii hundumaatiif Isa amanatan raawwatee hin gatu. Qomof sanyiin addan walbaasu maaltu fidee? Lagaaf tabbaan adda wal baasuun eessa dhufee? Golgaan kun nurraa haa tarsa'u tokko taanaa Tokkummadhaan harka wal qabne tsi'on dhaalla Tsi'oon quulqullitti biyya qulqulloota Tokkumaadhaan dhaalla ka'a Oobboloota An kan phaawuloos an kan aphiloos jechuu dhiifne hundee keenya kiristosirrat tookko taane Kiristooso inni tokko dha lama miti Adda wal baasun. Gud översättning i ordboken svenska - oromo vid Glosbe, online-lexikon, gratis. om 6:34) Phaawulos ergamaan, “Waan hundumaatti, kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee, waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa! Nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalus,. web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation. § Sagaleen Waaqayyoo Waaqayyoo jaalala nuun jedha. Nama kan jaallatu Waaqa tokko kan ta’u, Waaqummaan isaa utuu hin jijjiramiin addunyaa kana dura kan ture abbaa biraa jechi dhufee haadha isaa adda kan taate irraa nama ta’e. 'Maanguddoonni beelofnaan maatiifi biyyaa waan abaaraniif isa hambisuuf kana hojjenna' Giddugala kunuunsa maanguddootaa kanatti namoonni gargaarsa hin qabne kunuunfamaa jiru "Yeroo umuriinkoo ganna 10 jiru hiyyeessota arguun jibba. Beekumsi jijjiirama jireenya namaa irratti fiduuf isa jalqabaaf barbaachisaa ta'ee, inni beekamuun irra jiru garuu isa sadarkaa moo'icha namaa murteessu dha. Waldaa Amantoota Wangeela Guutuu Tulluu Dheertuu, Addis Ababa, Ethiopia. BOQONNAA TOKKO 1. Waaqayyoo Icitii kee kan nuun geese galatni siif haa ta'u. shashamane is located in oromo area. Amantii akka gachanaatti fudhadhu. Phawoloos irra deddeebi’uudhaan wara jara tajaajilaa tureef akka kadhataa ture caqaseera. Torban sadiif afaanshee hin banamiin kan turte Waaqayyo afaan haaraatin ishee fure!. txt) or read book online for free. Filli 4:6-7 nu jajjabeessa, 'Gooftaan dhi'oo dha. warra dhuunfaa Waaqayyoo ta'anii dha; Waaqayyo hoji isaa isa jajamaa akka labsitaniif dukkana keessaa, gara ifa isaa isa dinqisiisaatti isin waame. Yeroo baayyee Oromoonni bakka qubatanii gara horaatti loon isaanii wajjin itti godaanu. arara tv a 26 164 membres. Waaqayyoo gara isaatti kan dhi'aatee tokkoon tokkoon gaaffii ni deebisa. Foon gooftaa nyaannee, Dhiiga gooftaa dhugnee akka jireenya bara baraa qooddannuuf, akka mootummaa Waaqayyoo dhaalluuf fedhiif jaalala. "Manni koo mana kadhataa ti jedhamee ni waammama, isin garuu mana hattuu isa godhattan isaanin jedhe. 1Phexroos 5:8 addumatti isa akka barbadeessaa amantii fi deddeebi'uu amantootaa ta'e fakkii isaa lafa in kaa'a. glory ofjesus. Parcourir mots et des phrases milions dans toutes les langues. Ji'a Ja'a ja'an (every six month) yeroo maree, gabaasa hojiifi, mataduree adda addaa irratti hundaa'uudhaan dubartootaaf akka dhiyaatu gochuu. "Freedom Letter" book, author: Daniel Areri. Waaqayyoo aanga'aaf galanni haa ta'u, maqaan Waaqayyo akka galatoomuuf yeroo hundumaa hangaa bara-baraatti galanni haa ta'uuf. Qomof sanyiin addan walbaasu maaltu fidee? Lagaaf tabbaan adda wal baasuun eessa dhufee? Golgaan kun nurraa haa tarsa'u tokko taanaa Tokkummadhaan harka wal qabne tsi'on dhaalla Tsi'oon quulqullitti biyya qulqulloota Tokkumaadhaan dhaalla ka'a Oobboloota An kan phaawuloos an kan aphiloos jechuu dhiifne hundee keenya kiristosirrat tookko taane Kiristooso inni tokko dha lama miti Adda wal baasun. Kaayyoon kadhaa kanaatis Waaqayyoo(Uumaan) akka rooba, nagaa fi dhala ykn sanyii isaanii baayyisuu fi firii argataniidha. Haalli keenya loltootarraa adda kan ta’u akkamitti? 20 Mi’i lola hafuuraa kun qophii Waaqayyoo waan ta’eef, yeroo hundaa yoo uffanne injifannoo argachuun hin oolu. 1Phexroos 5:8 addumatti isa akka barbadeessaa amantii fi deddeebi'uu amantootaa ta'e fakkii isaa lafa in kaa'a. web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation. Kanaaf, warra akkasii kana amala isaan qaban waliin danda'anii gargaaruun ba'aa. Waaqayyoo Mo'aadha, Addis Ababa, Ethiopia. txt) or read book online for free. Waaqayyoo nutti dubbachuufi haala seenaafi aadaa keessatti of qabuu jaalate. Waaqayyo dhugaa hin dhoksu ­ akka hubannu barbaada! KM keessatti akka bara xumuraatti tuqameera. Adunyaan Ilma Waaqayyoo Iyesuus Kiriistoosin Mo'aame Arfiin Du'aa Humna Du'aa Kaa'uu Iyesuusiin Mo'aame. Inni immoo waan nama Isaa taateef si kabajaa! Waaqayyo namoota Isa dhaga'anii fi Isaaf abboomaman, namoota immoo dhimma isaanii hundumaatiif Isa amanatan raawwatee hin gatu. Waamicha Kadhataa Namni Waaqayyoo Raajii Taammiraat Damsis fulbaa … na 15/2011 karaa holy sprit tv ergaa armaan gadii dabarsaniiru. Kunis, waaqa buna duudaa uumte kadhaa keenya nuuf dhagai jedhanii Waaqa ittiin kadhachuuf waan toluuf sirna kadhanaa muuda hujubaa abbaa keessatti gahee guddaa qaba. “የነጻነት ደብዳቤ” መጽሃፍ፣ ደራሲ ዳንኤል ገ. arara tv no polotics no hate spech only talk about. Pridruži se Facebooku in se poveži z Dare Dare in ostalimi, ki jih poznaš. Seensa Barumsichaa (pdf) 7. Cookies help us deliver our services. Waaqayyoo itti fufeenyaan jajjabeessu Kiristoosin ibsameedha. Torban lamatti al tokko wal­argee yeroo maree fi kadhataa hin qabaata. Ta'us, kun dogogora hubannoo kadhataa irratti jiruu dha. Dr Tolasaa Guddinaa bakka jirtanitti isin haa ga'u xalayaan akkasumas dhaamsi kun. Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin→ Download, Listen and View free Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin MP3, Video and Lyrics. 1 SEEN DUBBEE. "lucifer"the most amazing deliverance by - prophet zekariyas wondemu - duration: 33:40. Gud översättning i ordboken svenska - oromo vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Kristos" lakk. The Oromo people account for more than 40% of the Sixty million total population of the. አሬሪ። - Free ebook download as PDF File (. 2 Hours Non Stop Worship Songs 2019 With Lyrics - Best Christian Worship Songs of All Time - Duration: 1:53:55. Inni kun sirrumatti seexana akka barbadeessaa uummataatti fakkii isaa lafa kaa'a. Saba Waaqayyoo taane. Afaan Oromoo Macaafa Qulqulluu Sagaleedhan - Wangeela Yesuus. hundumaatiin addaan hin baane, Waaqummaan jecha Waaqayyoo tokkodha malese. Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin Waldaa Araaraa. Yaa Giiftii keenya maariyaam,nagaan siif haa ta’u jechaa siif sagadna, bineensaa hamaarraa akka nu olchituuf si kadhanna, deessuu haadha kee Haannaaf jedhii, abbaa kee Iyyaaqeemiif jedhii waldaa keenya har’a. Qajeelummaa. The Story of Irreechaa "12,000 years ago, Asra, the God of sun and of sky, God of Cush Pharao, begotten Sete, the older son, Ora, the younger son and a daughter named as Asis (Atete or Adbar). Ibsaa Guutama irraa* | Hagayya 2012 Addi Bilisummaa Oromo (ABO) akka yaadaatt baayyee jabaa wan ta'eef meeqa itt duulamu, meeqa busheeffamu, bakka meeqatt caccabsuu yaalamus garaa Oromoo keessaa baduu hin dandeenye, muuxataa bulas. Waaqayyoo Icitii kee kan nuun geese galatni siif haa ta'u. Waaqayyoo itti fufeenyaan jajjabeessu Kiristoosin ibsameedha. Torban lamatti al tokko wal­argee yeroo maree fi kadhataa hin qabaata. Gaaffiin kadhataa fudhatama yoo dhabee, 'deebii kan hin arganne' kadhata ta'uun isaa ni beekama. Waaqayyootti dhi'aadhaa, innis isinitti in dhi'aata. Leenca Aadu. Kadhannaan Maali? Kadhannaan, namoonni akka Isaa wajjin dudubbataniif, karaa Waaqayyoo qopheesse dha. arara tvのメンバー26,166人。arara tv no polotics no hate spech only talk about. Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin→ Download, Listen and View free Kiruuseedii Najjoo Kadhataa Walii Galaa Nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee Waliin MP3, Video and Lyrics. Innis ፥ Qulqulloonni iyya guddaa fi kadhataan fuula koo duratti haa kufan itti himi 1. Mata duree addaa:Abbummaa. The Oromo people are the largest ethic group in Ethiopia. Namootaa wajjin kan nuti waliif galuu dandeenyu yeroo wajjin haasofnu.